پیچ گوشتی / آچار تورک تفنگی

پیچ گوشتی / آچار تورک تفنگی دقیق جهت استفاده در خطوط مونتاژ

ASM 14-2 (بدون باتری)

جهت استفاده با باتری لیتیومی 14.4 ولت

ASM 14-2 (بدون باتری)

آچار تورک شارژی تا گشتاور 2 نیوتن متر

ASM 14-2 PC (بدون باتری)

قابل برنامه ریزی - جهت استفاده با باتری لیتیومی 14.4 ولت

ASM 14-2 PC (بدون باتری)

آچار تورک شارژی تا گشتاور 2 نیوتن متر

ASM 14-6 (بدون باتری)

جهت استفاده با باتری لیتیومی 14.4 ولت

ASM 14-6 (بدون باتری)

آچار تورک شارژی تا گشتاور 6 نیوتن متر

ASM 14-6 PC (بدون باتری)

قابل برنامه ریزی - جهت استفاده با باتری لیتیومی 14.4 ولت

ASM 14-6 PC (بدون باتری)

آچار تورک شارژی تا گشتاور 6 نیوتن متر

ASM 14-9 (بدون باتری)

جهت استفاده با باتری لیتیومی 14.4 ولت

ASM 14-9 (بدون باتری)

آچار تورک شارژی تا گشتاور 9 نیوتن متر

ASM 14-9 PC (بدون باتری)

قابل برنامه ریزی - جهت استفاده با باتری لیتیومی 14.4 ولت

ASM 14-9 PC (بدون باتری)

آچار تورک شارژی تا گشتاور 9 نیوتن متر

ASM 14-12 (بدون باتری)

جهت استفاده با باتری لیتیومی 14.4 ولت

ASM 14-12 (بدون باتری)

آچار تورک شارژی تا گشتاور 12 نیوتن متر

ASM 14-12 PC (بدون باتری)

قابل برنامه ریزی - جهت استفاده با باتری لیتیومی 14.4 ولت

ASM 14-12 PC (بدون باتری)

آچار تورک شارژی تا گشتاور 12 نیوتن متر